Research Group Formal and Computational Linguistics (ComForT)

Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT)

RESEARCH AIMS AND METHOD

The Research Group conducts theoretical and descriptive research in the fields of formal and computational linguistics, a.o. with a view to its application in language and speech technology. The central aim is to acquire insight into the complexity of linguistic knowledge by studying the formal properties of the structures and rules that constitute the architecture of language and grammar.

The formal modelling of this knowledge is mainly carried out by means of structural and/or logical-mathematical representations. The group strives towards interdisciplinary collaboration with researchers from computer science/AI and analytical philosophy/logic.

DOELSTELLINGEN EN METHODE

De onderzoeksgroep verricht theoretisch en descriptief onderzoek op het gebied van de formele en computationele linguïstiek, o.m. met het oog op de toepassing ervan in taal- en spraaktechnologie. Het centrale doel is inzicht te verwerven in de complexiteit van de talige kennis door de formele kenmerken te bestuderen van de structuren en regels die de architectuur van taal en grammatica vormen.

Het formeel modelleren van deze kennis gebeurt voornamelijk met behulp van structurele en/of logisch-mathematische representaties. De groep streeft naar interdisciplinaire samenwerking met onderzoekers uit o.m. computer- wetenschappen/AI en analytische filosofie/logica.

Top

RESEARCH FIELDS AND TOPICS

Formal syntax

Three tracks are distinguished within formal syntax:

 • In the monostratal framework of Head-Driven Phrase structure Grammar the group studies predicative complements, object raising and verbal clusters, copular verbs and PPs a.o..
 • In the generative framework of Minimalism the group studies ellipsis, expletives, complementizers, binding, control, particle verbs and the morphology-syntax interface.
 • In the descriptive-structural framework the group studies the synchronic and diachronic morpho-syntax of Dutch and German, the structure of the NP, conditional clauses and connectives (adverbs and conjunctions).

ONDERZOEKSDOMEINEN EN TOPICS

Formele syntaxis

Binnen de formele syntaxis onderscheiden we drie sporen:

 • In het monostratale kader van Head-Driven Phrase structure Grammar bestudeert de OG o.m. predicatieve complementen, object raising en verbale clusters, koppelwerkwoorden en PPs.
 • In het generatieve kader van Minimalisme bestudeert de OG o.m. ellipsis, expletieven, complementizers, binding, controle, partikelwerkwoorden en de morfologie-syntaxis interface.
 • In het descriptief-structurele kader bestudeert de OG de synchrone en diachrone morfo-syntaxis van het Nederlands en het Duits, de structuur van de NP, conditionele zinnen en connectoren (adverbia en voegwoorden).

Formal semantics

Two tracks are distinguished within formal semantics:

 • On the descriptive level, research concerns quantification in natural language (comparative and proportional quantification, negation and polarity, scope-relations) on the one hand, and tense, aspect, telicity and boundedness on the other.
 • On the theoretical level, research concerns the logical geometry of relations of opposition, implication and duality on the one hand, and the algebra of colours, numbers and geometry on the other.

Formele semantiek

Binnen de formele semantiek onderscheiden we twee sporen:

 • Op descriptief vlak is er onderzoek, enerzijds naar kwantificatie in natuurlijke taal (comparatieve en proportionele kwantificatie, negatie en polariteit, scope-relaties) en anderzijds naartense, aspect, teliciteit en boundedness.
 • Op theoretisch vlak is er onderzoek, enerzijds naar de logische geometrie van oppositie-, implicatie- en dualiteitsrelaties, en anderzijds naar de algebra van kleuren, getallen en geometrie.

Computational linguistics

The group develops language technology apploications in the field of:

 • automatic tagging, lemmatizing and parsing for Dutch
 • hybrid systems for automatic translation from and into Dutch
 • automatic text alignment
The group plays an active role in the creation of large-scale annotated corpora and tree banks for Dutch (D-coi, LASSY, SoNaR) and the development of NLP Tools and Resources in the broad academic framework of Digital Humanities.

Computationele taalkunde

De OG ontwikkelt taaltechnologische toepassingen op het domein van

 • automatische woord- en zinsontleding voor het Nederlands
 • hybride systemen voor automatische vertaling van en naar het Nederlands
 • automatische tekstalignering
De OG speelt een actieve rol bij het aanmaken van grootschalige geannoteerde corpora en treebanks voor het Nederlands (D-coi, LASSY, SoNaR) en de ontwikkeling van NLP Tools and Resources in het bredere academische kader van de Digital Humanities.

Top

MEMBERS

The research group unites formal-linguistic researchers from the KU Leuven Research Unit Linguistics, the Center for Computational Linguistics (CCL, KU Leuven) and the Center for Research in Syntax, Semantics and Phonology (CRISSP, KU Leuven HUBrussel)

LEDEN

De OG verenigt formeel-taalkundige onderzoekers uit de Onderzoekseenheid Taalkunde van de KU Leuven, het Centrum voor Computerlingu´stiek (CCL, KU Leuven) en het Center for Research in Syntax, Semantics and Phonology (CRISSP, KU Leuven HUBrussel)

Faculty
ZAP

Postdoc Researchers
ABAP postdoc

Other Researchers
ABAP

Geert Adriaens
Luk Draye
Dany Jaspers
Hans Smessaert
Jeroen van Craenenbroeck
Guido Vanden Wyngaerd
Frank Van Eynde
Liesbeth Augustinus
Will Harwood
Tanja Temmerman
Vincent Vandeghinste

Research Fellows

Koen Roelandt
Jeroen Pollentier
Cora Pots
Ineke Schuurman
Leen Sevens
Jolijn Sonnaert
Tom Vanallemeersch

Affiliated Researchers

Bert De Bruijn
Peter Dirix
Ronny Keulen
Joachim Van den Bogaert
Pieter Vandevordt

Top