Hans Smessaert

Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT)
Research Group Formal and Computational Linguistics (ComForT)

Hoogleraar Algemene en Nederlandse Taalkunde
onderwijs
onderzoek: topics
onderzoek: begeleiding
publicaties
links

Blijde-Inkomststraat 21, postbus 3308, 3000 Leuven
Erasmushuis, room 02.20

Professor of General & Dutch Linguistics
teaching
research topics
research supervision
publications
links

phone: ++32 (0)16 32 48 02
fax: ++32 (0)16 32 47 67
email: see coordinates of K.U.Leuven staff

Onderwijs / Teaching

Opleiding Bachelor Logopedische en Audiologische Wetenschappen (KU Leuven, Faculteit Geneeskunde)

Speech and Hearing Therapy program (KU Leuven, Faculty of Medecine)

Opleiding Master in de Taalkunde

Master in Linguistics program

Top

Onderzoekstopics / Research topics

De onderzoekstopics waarover ik heb gepubliceerd vallen uiteen in de onderstaande categorieën. Meer concrete informatie vindt u in het overzicht van mijn publicaties. De topics van mijn recent en/of lopend onderzoek zijn aangegeven met een asterisk (*).

The research topics that I have published on can be subdivided into the following categories. More concrete information can be found in the survey of my publications. The topics of my recent and/or current research are marked with an asterisk (*).

Logische Geometrie (www.logicalgeometry.org)

 • 3D visualisatie van Aristotelische en dualiteitsrelaties.*
 • De klassieke Aristotelische hexagon vs de moderne dualiteitshexagon.*
 • Dualiteit en reversibiliteit voorbij het vierkant van Opposities.*
 • Het onderscheid tussen Unconnectedness, Non-contradictie en Non-implicatie.*
 • De Logische Geometrie van de rhombische dodecaheder van Opposities (i.s.m. Lorenz Demey).*
 • Logische Geometrieën en Informatie in het Vierkant van Opposities (i.s.m. Lorenz Demey).*
 • Drie Logische Geometrieën die samenvallen in het Vierkant van Opposities (i.s.m. Lorenz Demey).*
 • Een Algebraïsch Perspectief op Dualiteit in Logica en Taal (i.s.m. Lorenz Demey).*

Logical Geometry (www.logicalgeometry.org)

 • 3D visualisation of Aristotelian and duality relations.*
 • The classical Aristotelian hexagon vs the modern duality hexagon.*
 • Duality and reversibility beyond the Square of Oppositions.*
 • On the distinction between Unconnectedness, Non-contradiction and Non-implication.*
 • The Logical Geometry of the rhombic dodecahedron of Oppositions (with Lorenz Demey).*
 • Logical Geometries and Information in the Square of Oppositions (with Lorenz Demey).*
 • Three Logical Geometries Coinciding in the Square of Oppositions (with Lorenz Demey).*
 • An Algebraic Perspective on Duality in Logic and Language (with Lorenz Demey).*
Top

Formele semantiek

 • aspectuele adverbia
  • aspectuele partikels in het Nederlands.
  • aspectuele focuspartikels in het Nederlands en het Engels (i.s.m. Alice ter Meulen).
  • de verschillen tussen het Nederlands en het Engels m.b.t. de lexicalisatie van aspectuele adverbia.
  • de interactie tussen aspectuele focus en negatie in het Nederlands.
  • dualiteitsrelaties tussen aspectuele adverbia.
  • temporeel redeneren met aspectuele adverbia (i.s.m. Alice ter Meulen).
  • de evaluatie van aspectuele afstand, snelheid en vooruitgang.
  • elementaire imperfectivische kwantificatie en het bereik van negatie in het Nederlands.
  • de interactie tussen aspectuele adverbia en negatie in (counterfactual) conditionals.*

Formal semantics

 • aspectual adverbs
  • aspectual particles in Dutch.
  • aspectual focus particles in Dutch and English (in collaboration with Alice ter Meulen).
  • the differences between Dutch and English w.r.t. the lexicalisation of aspectual adverbs.
  • the interaction between aspectual focus and negation in Dutch.
  • duality relations between aspectual adverbs.
  • temporal reasoning with aspectual adverbs (with Alice ter Meulen).
  • the evaluation of aspectual distance, speed and progress.
  • elementary imperfective quantification and the scope of negation in Dutch.
  • the interaction between aspectual adverbs and negation in (counterfactual) conditionals.*
Top
 • determinatoren/kwantoren
  • nominale en aspectuele comparatiefconstructies in het Nederlands (Proefschrift).
  • monotoniciteitskenmerken van comparatieve determinatoren in het Nederlands en het Engels.
  • 3D visualisatie van logische relaties tussen standaardkwantoren en comparatieve kwantoren.*
 • modale operatoren
  • 3D visualisatie van logische relaties tussen modale operatoren*
 • determiners/quantifiers
  • nominal and aspectual comparative constructions in Dutch (Ph.D. dissertation).
  • monotonicity properties of comparative determiners in Dutch and English.
  • 3D visualisation of logical relations between standard quantifiers and comparative quantifiers.*
 • modal operators
  • 3D visualisation of logical relations between modal operators.*

Top

Syntactico-semantiek:

 • voegwoorden/bijwoorden/voorzetsels
  • de syntaxis van voegwoordelijke, bijwoordelijke en voorzetseluitdrukkingen in het Nederlands (i.s.m. Jeannine Beeken).
  • de syntactico-semantiek van onderschikkende voegwoorden en voegwoordelijke uitdrukkingen in het Nederlands (i.s.m. Bert Cornillie, Dagmar Divjak, José Tummers en Karel van den Eynde).
  • nominale versus sententiële complementatie en de status van het Nederlandse het feit dat (i.s.m. José Tummers).
  • graden van syntactico-semantische dependentie met vooraleer-zinnen in het Nederlands (i.s.m. Karel van den Eynde).
  • Adpositionele Constructies van Locatie en Richting (i.s.m. Ingrid Van Canegem-Ardijns & William Van Belle).
  • Bijwoordelijk en voegwoordelijk gebruik van het Nederlandse nu.
  • het Nederlandse anders: van bijwoord van wijze naar epistemische discourse marker (i.s.m. William Van Belle).
  • Duitse pendanten van het Nederlandse anders (i.s.m. Petra Campe).*
  • Voornaamwoordelijke bijwoorden op basis van voorzetseluitdrukkingen.*

Syntactico-semantics:

 • (subordinating) conjunctions/adverbs/prepositions
  • the syntax of conjunctive, adverbial and prepositional expressions in Dutch (with Jeannine Beeken).
  • the syntactico-semantics of (subordinating) conjunctions and conjunctive expressions in Dutch (with Bert Cornillie, Dagmar Divjak, José Tummers and Karel van den Eynde).
  • nominal versus sentential complementation and the status of Dutch the fact that (with José Tummers).
  • degrees of syntactico-semantic dependency with before-clauses in Dutch (with Karel van den Eynde).
  • Adpositional Constructions of Location and Direction (with Ingrid Van Canegem-Ardijns & William Van Belle).
  • Adverbial and complementizer use of Dutch nu.
  • Dutch anders ('differently/otherwise'): from manner adverb to epistemic discourse marker (with William Van Belle).
  • German counterparts of Dutch anders (with Petra Campe).*
  • Pronominal adverbs based on complex prepositions.*

Top

 • modaliteit en negatie
  • modale dualiteit en de syntactico-semantiek van negatief-gebonden of-constructies in het Nederlands.
  • de lexicalisatie van rechtsnormen (i.s.m. Karen Deschamps).
 • conditionele zinnen
  • directe versus indirecte inferentiële conditionele zinnen (i.s.m. Sara Verbrugge).
  • inferentiële versus meta-inferentiële conditionele zinnen (i.s.m. Sara Verbrugge).
 • modality and negation
  • modal duality and the syntactico-semantics of negatively-bound of-constructions in Dutch.
  • the lexicalisation of legal norms (with Karen Deschamps).
 • conditional clauses
  • direct versus indirect inferential conditionals (with Sara Verbrugge).
  • inferential versus meta-inferential conditionals (with Sara Verbrugge).

Top

Morfo-syntaxis

 • de morfo-syntaxis van pronominale clitics in het West-Vlaams (M.A. thesis).
 • verschillen tussen het West-Vlaams en het Engels bij korte antwoorden op polariteitsvragen en question tags.
 • de morfo-syntaxis van hoofdtelwoorden in het West-Vlaams.

Andere:

 • lexicale semantiek
  • de logica van het label figuurlijk in de lexicografie (i.s.m. Dirk Geeraerts).
  • een typologie van afkortingen in het Nederlands (i.s.m. Frank Joosten).
 • taalontwikkeling
  • de verwerving van onderschikkende structuren in de differentiatiefase (i.s.m. Inge Zink).

Morpho-syntax

 • the morpho-syntax of pronominal clitics in West-Flemish (M.A. thesis).
 • differences between West-Flemish and English with short answers to polarity questions and question tags.
 • the morpho-syntax of cardinal numbers in West-Flemish.

Other:

 • lexical semantics
  • the logic of the label figurative in lexicography (with Dirk Geeraerts).
  • a typology of abbreviations in Dutch (with Frank Joosten).
 • language acquisition
  • the acquisition of subordinate structures in the differentiation stage (with Inge Zink).

Top

Onderzoeksbegeleiding / Research supervision

Begeleiding afgerond promotieonderzoek / Supervision finished Ph.D research projects

 • Sara Verbrugge :
   A psycholinguistic analysis of inferential conditional sentences. Supervisors: Prof. dr. W. Van Belle & Prof. dr. W. Schaeken. Graduation: May 29, 2007 (as a member of the supervision commission).
 • Liesbeth Mortier :
   Perspectives on grammaticalization and speakers' involvement. The case of progressive and continuative periphrases in French and Dutch. Supervisors: Prof. dr. L. Melis & Prof. dr. B. Lamiroy. Graduation: June 8, 2007 (as a member of the supervision commission).
 • Karen Deschamps :
   De lexicalisatie van rechtsnormen. Deontische modaliteit en negatie in Nederlandstalige regelgevende teksten (The lexicalisation of legal norms. Deontic modality and negation in Dutch legal texts). Supervisors: Prof. dr. W. Smedts & Prof. dr. H. Smessaert. Graduation: June 29, 2009.
 • Gudrun Vanderbauwhede :
   Een corpusgebaseerde analyse van de definiete determinanten in het Frans en het Nederlands: van theorie over descriptie naar taalverwerving (A corpus based analysis of the demonstrative determiners in French and Dutch: from theory to description and language acquisition). Supervisors: Prof. Dr. Piet Desmet & Prof. Dr. Peter Lauwers. Graduation: September 16, 2011 (as a member of the supervision commission).
 • Liesbeth Augustinus :
 • Koen Roelandt :

Top

Links

Top